Regulamin sklepu Lullaby

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: https://lozeczka-lullaby.com, zwanego dalej “Sklepem”.
 2. Kontakt ze sklepem
  1. Nazwa: Lullaby Magdalena Sylwanowicz
  2. Adres Sprzedawcy: ul. Kościuszki 21d, 41-936 Bytom, Polska
  3. NIP: 6262817490 REGON: 520612054
  4. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
  5. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 667 859 745
  6. Dane rachunku bankowego Sprzedawcy
   Nazwa banku: SANTANDER BANK POLSKA S.A.
   Numer konta bankowego: 13 1090 2011 0000 0001 4934 8440

   Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://lozeczka-lullaby.com.
   Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem wpisać adres strony
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 6. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym prezentowanym produkcie.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 9. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
 10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. Aktywne łącze internetowe,
  2. Przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies: Mozilla Firefox w wersji 28.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Opera w wersji 12.17 i wyższej, Google Chrome w wersji 32 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej.
  3. Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.
 2. Kupujący nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności.
  Kupujący nie może:
  1. ingerować w treść i elementy graficzne Sklepu internetowego,
  2. zamieszczać w Sklepie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
  3. wprowadzać do Sklepu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
  4. wykorzystywać Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz.
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce
 1. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  1. Dokładny opisu danego produktu i jego cech.
  2. Łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy.
  3. Dotyczące sposobu i terminu zapłaty.
 2. Wszystkie produkty umieszczone na Stronie Internetowej są nowe, wolne od wad fabrycznych.
 3. Warunkiem złożenia zamówienie jest posiadanie konta e-mail.
 4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku – „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod opisem danego produktu lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
  1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  2. Adres email
  3. Numer telefonu
  4. Dane adresowe do wysyłki
  5. Numer identyfikacji podatkowej (dla klientów – przedsiębiorców)
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, które stanowi jednocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, cenę całkowitą należną do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 1. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu są cenami całkowitymi, które podane są w PLN, zwierają podatki i cła.
 2. Klient może wybrać formę płatności:
  1. Przelew – Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę.
  2. Płatność online oraz kartą kredytową za pośrednictwem systemu Przelewy24. W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem Przelewy24.
 3. Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności, Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 1. DOSTAWA
 1. Dostawa Produktu do Klienta podlega opłacie zgodnie z warunkami dostawy oferowanymi przez Sprzedawcę, o których Sprzedawca informuje na stronach Sklepu internetowego i podczas składania Zamówienia.
 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, za pośrednictwem podmiotów kurierów współpracujących ze Sprzedawcą. Więcej informacji na temat dostawy podanych jest na stronach Sklepu internetowego.
 3. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 4. Nie ma możliwości odbioru osobistego towaru.
 5. Sprzedawca informuje Klienta o terminie realizacji oraz dostawie zamówienia na stronie Internetowej Sklepu.
 6. Czas dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych.
 7. W przypadku podanych różnych terminów realizacji dla całego zamówienia obowiązuje ten najdłuższy.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu określonego rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Zwracany towar winien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w stanie kompletnym, niezniszczony i nieużywany, z tym zastrzeżeniem że Klient jest uprawniony np. do rozpakowania towaru i sprawdzenia kompletności, sprawności i jakości Produktu (w zakresie zwykłego zarządu). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon, faktura) oraz dokładne dane Klienta z adresem oraz numerem konta bankowego, na które ma być zwrócona pobrana wcześniej należność za przedmiot zamówienia. Prosimy o wypełnienie formularza zwrotu, który można pobrać ze strony
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy sprzedaży:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 1. REKLAMACJE W RAMACH GWARANCJI
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Gwarancja udzielana jest na 12 miesięcy od momentu dostawy towaru.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Sklepu.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.
 7. Klient powinien odesłać reklamowany produkt na adres: Lullaby ul. Kościuszki 21d, 41-936 Bytom, Polska, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura).
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Nabywca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy.
 7. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 1. OCHRONA DANYCH

Sprzedawca wszystkie dane osobowe Klientów zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych zawartych w niniejszym regulaminie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LULLABY a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Obsługa klienta
[email protected]

Szybka dostawa
kurierem

Bezpieczne Płatności online

Zapisz się do newslettera